محورهای کنگره

فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت هامحورهای اصلیچالش:آسیب های فردی و شخصیتی آسیب های خانوادگی و کودک و نوجوان آسیب های اجتماعی و فرهنگی آسیب های سیاسی و امنیتی
فرصت:آینده نکاری و آینده پژوهی فضای مجازینحوه فیلترینگ و فضای مجازیسواد رسانه ای و فضای مجازینحوه ساماندهی فضای مجازیبهزیستی دیجیتالفضای مجازی و فناوری های نوین در بهزیستی روانشناختی و اجتماعی