http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/issue/feed کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها 2023-10-16T14:51:40+0330 کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها servicepayment639@gmail.com Open Journal Systems <table width="678"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="678"> <p>مشارکت کنندگان و حامیان</p> </td> </tr> <tr> <td width="339"> <p>دانشگاه فرهنگیان</p> <p>دانشگاه بقیه ا... (عج)</p> <p>جهاد دانشگاهی</p> <p>وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</p> <p>وزارت دادگستری</p> <p>وزارت آموزش و پرورش</p> <p>شهرداری تهران</p> <p>وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</p> <p>ستاد مبارزه با مواد مخدر</p> <p>جمعیت هلال احمر کشور</p> <p>سازمان بهزیستی کشور</p> <p>وزارت ورزش و جوانان</p> <p>پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا</p> <p>سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور</p> <p>معاونت فرهنگی قوه قضائیه کشور</p> <p>وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی&nbsp;</p> <p>مرکزآمور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور</p> <p>دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی</p> <p>معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران</p> <p>روبیکا</p> <p>سروش</p> </td> <td width="339"> <p>دانشگاه علامه طباطبایی</p> <p>دانشگاه شهید بهشتی</p> <p>سازمان رسانه ای اوج</p> <p>سازمان فضای مجازی سراج</p> <p>معاونت بانوان و امور خانواده ریاست جمهوری</p> <p>دانشگاه الزهرا (س)</p> <p>دانشگاه خوارزمی</p> <p>انجمن &nbsp;علمی روانشناسی ایران</p> <p>انجمن علمی مشاوره ایران</p> <p>انجمن علمی &nbsp;روانشناسی بالینی ایران</p> <p>انجمن &nbsp;علمی روانشناسی اجتماعی ایران</p> <p>انجمن &nbsp;علمی روانشناسی سلامت ایران</p> <p>انجمن &nbsp;علمی روانشناسی خانواده ایران</p> <p>انجمن &nbsp;علمی جامعه شناسی ایران</p> <p>انجمن &nbsp;علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران</p> <p>انجمن علمی &nbsp;مطالعات خانواده ایران</p> <p>دانشگاه تهران</p> <p>دانشگاه شاهد</p> <p>بنیاد شهید و امور ایثارگران</p> <p>صدا و سیما</p> <p>بله</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="678"> <p><strong>زمان: 3 و 4 آبان ماه 1402</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="678"> <p><strong>مدت: 2 روز</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="678"> <p><strong>تعداد تقریبی پژوهشگران و مدعوین شرکت کننده: 500 نفر(تعداد مدعوین بر حسب موضوعات مختلف در سالن ها، نشست های موازی متغیر خواهد بود)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="678"> <p><strong>مکان برگزاری: دانشگاه علامه طباطبایی </strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/262 واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری 2023-10-05T16:32:13+0330 ندا کاظم پور nedakazempour.6970@gmail.com مریم روشن Maryamroshan@pnu.ac.ir <p>زمینه : دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم با شتابی روزافزون در حال تغییر است. آن چه ما آموزش می دهیم و همچنین نحوه آموزش به سرعت در حال متحول شدن می باشد. همه گیری کووید-19 یک تحول دیجیتالی گسترده و چشمگیر را در جامعه آغاز کرد و ما را مجبور کرد که در شیوه زندگی روزمره مان از جمله فرزندانمان و تحصیلاتشان، یک جهش دیجیتالی خارق العاده داشته باشیم. آموزش آن ها از یک کلاس سنتی به یک کلاس از راه دور و دیجیتالی تبدیل شد. تأثیر کووید-19تقریباً در تمام زمینه ها مورد توجه قرار گرفت اما تأثیر آن به ویژه بر آموزش و یادگیری قوی بود. توجه به حوزه آموزش در حمایت و درک دیجیتالی سازی بسیار مهم می باشد. بنابراین برای تحول دیجیتال ما باید تحول دیجیتال آموزش را به عنوان یکی از دغدغه های اصلی در نظر بگیریم و بنگریم چگونه می توانیم کودکان را برای مدیریت و تسلط بر آینده دیجیتال در طول آموزش توانمند کنیم. همچنین معلمان را چگونه بهبود ببخشیم تا به عنوان رهبران تحول دیجیتال آموزش عمل کنند. هدف: این پژوهش با هدف واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری و پاسخ دادن به سوالات &nbsp;پژوهش با روش مرور ادبیات نظام مند انجام شده است. روش تحقیق: بر اساس گام های روش منگیست و همکارانش تعداد 30 مقاله از پایگاه داده های ScienceDirect ، Springer ، Emerald وTaylor که با هدف پژوهش مرتبط بودند انتخاب و بعد از اضافه کردن به نرم افزار MAXQDA، محتوای مقالات بررسی و کدگذاری انجام شد و یافته ها: نتایج تحلیل در4 مقوله اصلی: (الف) پیامد تحول دیجیتال بر یادگیری (ب) چالش های پیاده سازی تحول دیجیتال بر یادگیری (ج) پیشرانه های تحول دیجیتال بر یادگیری &nbsp;(د) کاربرد فناوری های تحول دیجیتال بر یادگیری به دست آمد. نتیجه گیری: ما در این پژوهش گامی فراتر از تأثیرمثبت تحولات دیجیتال بر یادگیری برداشتیم و هر دو جنبه روشن و تاریک این تحولات را بررسی کردیم، که این تفکیک نه تنها مزایای این تحولات را در بهبود یادگیری نشان می دهد، بلکه جنبه های منفی را نیز برجسته می کند. در مقوله چالش ها، این پژوهش&nbsp; لیستی از موانع پیش روی پیاده سازی تحول دیجیتال را پیشنهاد می کند و تا زمانی که این موانع وجود دارند، سیر تحول به کندی صورت و منجر به توقف آن در آموزش می شود. این مطالعه کسب دانش دیجیتال را در کنار آمادگی و پتانسیل، از مهم ترین پیشرانه های تحول دیجیتال می داند و نشان داد که چگونه شناخت پیشرانه ها مسیر را آسان و هموار می کند. هوش مصنوعی،پلتفرم ها، ربات ، گیمیفیکیشن، از مهم ترین فناوری های تحول آفرین هستند. زیرا یادگیری را بهبود بخشیده و تجربیات دلپذیری را برای فراگیران به ارمغان می آورد.</p> 2023-10-05T16:32:13+0330 ##submission.copyrightStatement## http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/265 مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر‌اساس سبک‌های پردازش هویت با میانجی‌گری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانش‌آموزان متوسطه دوم 2023-10-05T16:32:55+0330 پارسا بهمنی parsa.b91@gmail.com <p style="direction: rtl;">چکیده</p> <p style="direction: rtl;">هدف از این پژوهش طراحی مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر‌اساس سبک‌های پردازش هویت با میانجیگری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانش آموزان متوسطه دوم بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش‌آموزان دختر و پسران متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 1399-1400 بوده است. آزمودنی‌ها شامل 221 دانش‌آموز و ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش (MBI)، پرسشنامه سبک‌های پردازش هویت (ISI 6G) و پرسشنامه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بوده است. برای تحلیل آماری از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان دادند که این مدل به شکل معناداری می‌تواند فرسودگی تحصیلی در نوجوانان متوسطه دوم را بر اساس سبک‌ پردازش هویت پیش‌بینی کند. بر این اساس، سبک‌های پردازش هویت اطلاعاتی و هنجاری می‌توانند در جلوگیری از فرسودگی تحصیلی موثر باشد. با این حال بین سبک اجتنابی و فرسودگی تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نشد که می‌تواند به این معنا باشد که افراد دارای این سبک اصلا خود را درگیر فرایند تحصیل نمی‌کنند. همچنین هر 3 سبک‌های پردازش هویت اطلاعاتی، هنجاری و اجتنابی به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی می توانند فرسودگی تحصیلی را در این دانش‌آموزان پیش‌بینی می‌کنند. به همین دلیل و با توجه به اهمیت تحصیلات، نتایج این تحقیق می‌تواند در اختیار سیاست‌گذاران آموزشی کشور، آموزش و پرورش، مدارس و خانواده‌ها قرار بگیرد.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="direction: rtl;"><strong>واژه های کلیدی:</strong> فرسودگی تحصیلی، سبک‌های پردازش هویت، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی</p> <p style="direction: rtl;">&nbsp;</p> 2023-10-05T16:32:55+0330 ##submission.copyrightStatement## http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/266 اثربخشی بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری مشارکتی دانشجویان اتاق عمل در واحد درسی جراحی سزارین 2023-10-06T11:20:56+0330 سارا باقرس bagherisep1993@gmail.com <p>زمینه و هدف:</p> <p>بازی‌های آموزشی به عنوان یک ابزار مؤثر در ترغیب دانشجویان به یادگیری، شناخته شده‌اند. به منظور سهیم شدن در تحقیقات این حوزه، ما یک بازی مشارکتی به نام "برج سوالات" را توسعه دادیم که از طریق پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات، یادگیری همکارانه را پشتیبانی می‌کند. این بازی از مکانیک و دینامیک موجود در بازی‌های دفاع از برج استفاده می‌کند که زیرشاخه‌ای از بازی‌های استراتژیک است و معمولاً در یک جمعیت آنلاین بزرگ انجام می‌شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>روش تحقیق:</p> <p>برای ارزیابی تأثیر این بازی بر تعامل و یادگیری دانشجویان، ما 37 دانشجوی سال دوم اتاق عمل را در کلاس جراحی سزارین وارد مطالعه کردیم که این بازی را به طور منظم در کل ترم انجام می‌دادند و سؤالات مرتبط با موضوعاتی را که در دوره خود یاد می‌گرفتند می‌پرسیدند. این بازی در یک فضای دیجیتال با نام مستعار انجام شد. بازیکنان گروه اول می‌توانستند با پرسیدن سوال، برج‌های مجازی بسازند و سایر بازیکنان در گروه دوم با پاسخ دادن به سوالات، برج‌ها را فتح کنند. دانشجویان برای طرح و پاسخ به سوالات در بازی، امتیاز دریافت می‌کردند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>یافته ها:</p> <p>نتایج تحلیل فعالیت‌های دانشجویان نشان می‌دهد که بین تعداد برج‌های ایجاد شده و برج‌های تسخیر شده، یعنی دانشجویانی که به فعالیت در پرسیدن سوالات و به پاسخ دادن به سوالات دیگران پرداختند، همبستگی قوی وجود دارد. دانشجویانی که با بازی‌های دفاع از برج آشنایی داشتند، بیشتر در حمله به برج‌های دانشجویان دیگر (پاسخ به سوالات) شرکت کردند تا ایجاد برج‌های جدید (پرسیدن سوالات). داده‌های پس‌آزمون جمع‌آوری شده از دانشجویان نشان می‌دهد که 91.16٪ از آن‌ها بازی را به عنوان یک ابزار یادگیری مفید می‌دانستند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>نتیجه گیری:</p> <p>نتایج مطالعه نشان می‌دهد که بازی می‌تواند برای تشویق دانشجویان به پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات مربوط به مواد درسی استفاده شود. به ویژه برای دانشجویانی که با بازی‌های دفاع از برج آشنایی داشتند، بازی بسیار موثر بود. درصد بالای دانشجویانی که بازی را به عنوان یک ابزار یادگیری مفید می‌دانستند، نشان می‌دهد که این بازی پتانسیل استفاده در دوره‌ها و رشته‌های دیگر را دارد. بنابراین، می‌توان از بازی برج سوالات به عنوان یک روش نوین و جذاب برای ترویج یادگیری مشارکتی در دانشگاه‌ها استفاده کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-10-06T11:20:55+0330 ##submission.copyrightStatement## http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/261 الف نقش خودکارآمدی بر اضطراب اجتماعی و درگیری تحصیلی در آموزش مجازی با میانجیگری تاب آوری در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم 2023-10-06T11:29:16+0330 شینا زینعلی shinazinali487@gmail.com <p>این مطالعه به بررسی نقش خودکارآمدی بر اضطراب اجتماعی و درگیری تحصیلی در آموزش مجازی با میانجیگری تاب آوری در میان دانش آموزان مقطع متوسطه پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری تحقیق به تعداد 214 نفر ازجامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم با روش نمونه گیری به صورت در دسترس انتخاب گردید و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می‌‌باشد. در این مطالعه از 4 پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (1969)، خودکارآمدی کاروسکی و همکاران (2012)، درگیری تحصیلی ریو (2013) و تاب‌ آوری کونور و دیویدسون (2003)استفاده شده است، نتایج مطالعه براساس معادلات ساختاری نشان می دهد که:خودکارآمدی بر تاب آوری با ضریب مسیر708/0 تأثیر معنی داری دارد، تاب آوری بر اضطراب اجتماعی و درگیری تحصیلی با ضریب مسیرهای 803/0- و 634/0 تأثیر معنی داری دارد.خودکارآمدی بر اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی تاب آوری با ضریب مسیر 568/0- تأثیر معنی داری دارد.خودکارآمدی بر درگیری تحصیلی با توجه به نقش میانجی تاب آوری با ضریب مسیر 449/0 تأثیر معنی داری دارد. پس نتیجه گرفته می شود خودکارآمدی بر اضطراب اجتماعی و درگیری تحصیلی در آموزش مجازی با میانجیگری تاب آوری در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم تاثیر معنی داری دارد. این نتایج نشان داد که افزایش خودکارآمدی و در نتیجه ی آن افزایش تاب آوری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم در آموزش مجازی می تواند موجب کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش درگیری تحصیلی آنان شود. بنابراین با برنامه ریزی های دقیق، منظم و سودمند برای کارگاه­ها و جلسات مشاوره­ای با توجه به تاثیر خودکارآمدی و تاب آوری در این رابطه برای افزایش درگیری تحصیلی و کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان تنظیم کنند.</p> 2023-10-06T11:29:16+0330 ##submission.copyrightStatement## http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/268 بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با سلامت روانی - اجتماعی دانشجویان متاهل آزاد اهر 2023-10-07T21:07:05+0330 رعنا حسین زاده فرد ranahoseinpor597@gmail.com آیت اله فتحی a.fathi64@gmail.com <p style="direction: rtl; text-align: right;"><strong>چکیده</strong></p> <p style="direction: rtl; text-align: right;">هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با سلامت روانی - اجتماعی دانشجویان متاهل آزاد شهر اهر بود. روش تحقیق حاضر از نظر هدف،كاربردي و از نظر روش پژوهش،توصيفي از نوع همبستگي&nbsp; است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان متاهل دانشگاه آزاد اهر بود که براساس آمار اخذ شده از دانشگاه آزاد اهر 2500 نفر بودند&nbsp; و با در نظر گرفتن معیارهای ورود استفاده از فضای مجازی و سپری کردن حداقل یک سال از زندگی زناشویی، 280 نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری در دسترس&nbsp; انتخاب&nbsp; شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سلامت روانی اجتماعی کییز، پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل بود. یافته های حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که بین مؤلفه های عملکرد فردی، مدیریت زمان، خودکنترلی و روابط اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان متاهل آزاد اهر رابطه منفی وجود دارد (p&lt;0/05).</p> <p style="direction: rtl; text-align: right;">کلید واژه: اعتیاد به فضای مجازی، سلامت روانی – اجتماعی، طلاق عاطفی</p> 2023-10-07T21:07:04+0330 ##submission.copyrightStatement## http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/270 بررسی آسیب‌های روانی و شخصیتی افراد با اعتیاد به اینترنت و شبکه‌های مجازی 2023-10-08T13:53:01+0330 محمد اسکندری eskandarilan12@yahoo.com سارا امیدی saraomidiii98@gmail.com <p><strong>زمینه و هدف: </strong>با گسترش روزافزون تکنولوژی و دسترسی به اینترنت، شاهد تغییرات مهمی در سبک ‌زندگی و مولفه‌های روان‌شناختی افراد هستیم. لذا هنگامی‌که مولفه‌های بهداشت و سلامت روانی در جامعه دستخوش تغییر می‌شوند، متخصصین نیز باید رویکردهای آسیب‌شناسی خود را متناسب به تغییرات اجتماع، تغییر دهند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب‌های روانی و شخصیتی افراد با اعتیاد به اینترنت و شبکه‌های مجازی شهر تهران بود. <strong>روش تحقیق: </strong>پژوهش حاضر توصیفی و از نوع زمینه‌یابی بود. جامعه پژوهش حاضر را کلیه افراد با اعتیاد به اینترنت و شبکه‌های مجازی شهر تهران تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها <u>۴۰۰</u> نفر (با فراخوان اینترنتی) با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر نسخه سوم پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI3) بود. <strong>یافته‌ها: </strong>یافته‌های پژوهش حاضر نشان ‌داد، نمونه‌های پژوهش در چهار مقیاس دلمردگی، هیجانات مثبت پایین، افکار و عقاید عجیب و غریب، هیجانات منفی مختل‌کننده از لحاظ آسیب‌های روانی دارای برافراشتگی شدید بودند. و از لحاظ آسیب‌های شخصیتی در دو مقیاس روان‌نژندی و فقدان رفتارهای تحت کنترل دارای برافراشتگی شدید بودند. <strong>نتیجه‌گیری: </strong>از آن‌جایی‌که یافته‌های پژوهش نشانگر وجود برافراشتگی شدید در <u>۶</u> مقیاس آسیب‌های شخصیتی و روانی افراد بود، می‌توان نتیجه گرفت اعتیاد به اینترنت چه به‌صورت پیش از آسیب و چه به‌صورت پس از آسیب می‌تواند موجب بروز آسیب‌های روانی و شخصیتی در افراد شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود بررسی آسیب‌های روانی و شخصیتی در افراد مراجعه‌کننده با اعتیاد به اینترنت جز اولویت‌های بالینگران قرار گیرد.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-10-08T13:53:01+0330 ##submission.copyrightStatement## http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/269 الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی 2023-10-09T13:51:43+0330 مریم عزیزی نیا m.azizinia@mui.ac.ir راضیه فیاض r.fayaz@khuisf.ac.ir <p><strong>زمینه و هدف:</strong> عصر حاضر، فضای به‌هم پیوسته‌ای است که رسانه‏ها افراد را در نقاط مختلف دنیا در یک نظام اطلاعاتی واحد مشارکت&nbsp; داده اند. رسانه ها و فناوریهای نوین ارتباطی، با زندگی عجین شده اند. رد پای تأثیر عمده‌ بر ابعاد مختلف زندگی و ارتباطات انسانی در ظهور ارتباطات مدرن بین­المللی و هجوم اطلاعات و پیام‏های مختلف، توزیع و مصرف اطلاعات قابل مشاهده است؛ در این فضا ممکن است افرادی نگرانی از حریم خصوصی اطلاعات داشته باشند. در تحقیق حاضر، ارزش درک شده از سواد رسانه ای در حفظ افشای اطلاعات براساس درک خطرات حریم خصوصی و مزایای دریافت‌شده و موافقت افراد برای افشای یک درجه حریم خصوصی در عوض مزایای بالقوه و انتظار بالاتر از منافع مربوط به افشای اطلاعات بحث شد. سواد رسانه ای به کاربر در شناسایی و آگاهی بخشی رفتارهای فرصت طلبانه، تهدید دسترسی غیر مجاز و یا به اشتراک گذاری اطلاعات در فضای مجازی حریم خصوصی کمک می کند.</p> <p>سواد رسانه‌ای راهکارهای استفاده بهینه از رسانه‌های نوین را آموزش می دهد تا زمینه را برای کاهش تأثیرات منفی رسانه‌های نوین فراهم ‌سازند. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی بود.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه مروری در پایگاه­های اطلاعاتی معتبر مانندPubmed ،SID ،Magiran&nbsp; و Google Scholar ، کلیدواژه هایی مانند "سواد رسانه­ای" ، "فضای مجازی" و "حریم خصوصی" صورت گرفته است. از 300 مقالة گردآوری شده براساس کلمات کلیدی،100 مورد آن برای تحلیل نهایی مناسب بود. پس از حذف مقالات مشابه در ابتدا عنوان و چکیده مقالات و سپس مقاله کامل مطالعه و درصورت مرتبط با موضوع، وارد مطالعه شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، نتایج نشان داد ارتقای سواد رسانه­ای کاربران فضای مجازی موجب تمایل به تفکر و تامل بیشتر در ارائه اطلاعات شخصی و دریافت اطلاعاتی که مخاطب را احاطه نموده، شده و بر افزایش سطح مهارت استفاده و کم شدن آسیب­های بمباران اطلاعاتی شبکه های مجازی موثر است.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;فضای مجازی حفظ حریم خصوصی کاربر را به چالش می‌کشد. حریم خصوصی اطلاعات یکی از مهم‌ترین مسایل و چالش های افراد برای قرارگرفتن در فضای مجازی است. در صورتی که مراقب نباشند، ممکن است قربانی از دست دادن یا انتشار اطلاعات شوند.</p> <p>سواد رسانه ای توانایی فرد را در کنترل شخصی اطلاعات تقویت می کند. با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد گردید با فرهنگ سازی تقویت سواد رسانه ای و مهارت‏های استفاده از فضای مجازی، انگیزه ارتقای سواد رسانه ای کاربران در شناسایی ارزش درک شده افشای اطلاعات شخصی و پیامدهای مختلف آن، جهت گیری رفتار انتخابگر و ارزیابی کلی سودمندی افشای اطلاعات&nbsp; را افزایش داد</p> 2023-10-09T13:51:43+0330 ##submission.copyrightStatement## http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/272 بازی چیدمان در مقابل بازی آزمون: ارزیابی دو نوع بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری دانشجویان علوم پزشکی 2023-10-10T11:27:28+0330 امین صدیق aminsedigh2009@gmail.com <p>زمینه و هدف:</p> <p>کسب دانش عمیق در مورد فرآیندهای جراحی یک پیش نیاز حیاتی برای دانشجویان اتاق عمل و بدنبال آن پیشرفت استانداردها و ایمنی بیمار در جراحی است. آگاهی از ابزار مورد نیاز یک جراحی و نحوه ترتیب و ارائه آنان، می تواند گردش کار بین جراح و پرستار اتاق عمل را بهبود بخشد و به اختلالات کمتر در جریان جراحی و در نتیجه جلوگیری از خطاهای جراحی کمک می کند. تحقیقات در زمینه ترالی یا میز ابزار جراحی، چیدمان استاندارد ابزار در هر سرویس جراحی و پرسنل درگیر، مانند پرستاران اتاق عمل، به طور کلی کم است. هدف این مطالعه طراحی مجموعه جدیدی از مینی بازی های دیجیتال است که هدف آن حمایت از دانشجویان اتاق عمل در کسب مهارت راه اندازی میز ابزار جراحی مانند شناسایی ابزار، انتخاب ابزار صحیح متناسب با جراحی، ارائه مناسب ابزار به جراح، چیدمان صحیح ابزار روی میز حین جراحی و ایمنی است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>روش تحقیق:</p> <p>جهت ارزیابی واحد درسی آشنایی با تجهیزات اتاق عمل و مهارت آماده سازی ابزار جراحی سرویس های جراحی ارتوپدی، زنان، گوش، حلق و بینی، چشم، گوارش، قفسه سینه از روش یادگیری مبتنی بر بازی استفاده شد. در این مطالعه 58 دانشجوی سال آخر رشته اتاق عمل در دوره کارورزی های جراحی وارد شد. در بازی آزمون، هدف دانشجوها انتخاب یکی از چهار پاسخ است و امتیاز برای پاسخ صحیح و سرعت پاسخ دادن داده می‌شود. در بازی چیدمان، هدف ترتیب‌بندی چهار پاسخ به ترتیب صحیح است و امتیاز برای ترتیب صحیح و زمان استفاده شده برای پاسخ دادن داده می‌شود. دانشجوها نیمی از سوالات را با استفاده از بازی آزمون و سپس نیمی دیگر را با استفاده از بازی چیدمان پاسخ دادند. دانشجوها در طول هر دو بازی مشاهده شدند و پس از انجام هر دو بازی (20 پاسخ کامل بابت هر عمل جراحی)، یک نظرسنجی پاسخ دادند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>یافته ها:</p> <p>نتایج ارائه شده بر اساس مشاهدات و نظرسنجی است که شامل داده‌های کیفی و کمی است. در این مطالعه، هر دو بازی به عنوان یکسان سرگرم‌کننده و محرک‌کننده درک شده‌اند و اثر یادگیری درک شده مشابهی دارند(2/83%). با این حال، بازی چیدمان به عنوان جذاب‌ترین و نیازمند بیشترین تمرکز از دانشجوها درک شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>نتیجه گیری:</p> <p>گیمیفیکیشن به عنوان یک طرح انگیزشی اغلب با استفاده از امتیاز و نشان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما طبق تعریف ارائه‌شده در سال 2011، گیمیفیکیشن به معنای «استفاده از عناصر طراحی بازی در زمینه های غیر بازی‌ها» است. ما توانستیم با استفاده از مینی بازی های دیجیتال میزان مشارکت دانشجویان، انگیزه، کسب دانش و حفظ دانش در ارتباط با چیدمان صحیح، انتخاب و استفاده از ابزار حین اعمال مختلف جراحی را افزایش دهیم. به عنوان مثال، اگرابزاری در معرض بافت تومور قرار گیرد، این ابزار آلوده نباید در مراحل بعدی جراحی با بافت سالم تماس پیدا کند. بعنوان یک قاعده کلی، ابزارها در حین جراحی علامتگذاری نمی شوند، اما یک پرستار اتاق عمل به صورت شفاهی از محل این ابزار روی میز مطلع می باشد و باید در چیدمان میز جراحی و انتخاب ابزار مناسب دانش کافی داشته باشد. نتایج این مطالعه را میتوان به سایر انواع مداخله در حوزه جراحی و همچنین به مفاهیم برنامه های آموزشی اتاق عمل گسترش داد.</p> 2023-10-10T11:27:27+0330 ##submission.copyrightStatement## http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/273 رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب. 2023-10-16T14:51:40+0330 مهدی عابد mehdi.abed32@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>زمینه و هدف</strong>: در ‌دنیاي‌ معاصر‌، سرعت‌ فراگیر‌شدن‌ فناوريهاي ‌نوين ‌ارتباطی‌ آنچنان چشمگیر‌ است‌ که‌ &nbsp;&nbsp;&nbsp;محیط‌ روانی‌ و ‌اجتماعی‌ ما ‌را ‌به طور همه جانبه احاطه ‌کرده اند‌.گوشی هوشمند ‌،يکی‌از‌ محبوبترين ‌انواع ‌فناوريهاي‌ نوين ‌نزد نوجوانان محسوب‌ میشود ‌که ‌وجه ‌مشخصه آن‌ اين ‌است‌ که‌ امکاناتی ‌فراتر ‌از ‌يک ‌تلفن ‌همراه ‌ساده ‌را ‌در ‌اختیار ‌کاربران ‌قرار ‌میدهد. که با توجه به میزان بالای اضطراب در دنیای امروز سبب گشته تا استفاده از این فن آوری به یک اعتیاد رفتاری بدل شود و از انجایی که &nbsp;اعتیاد به گوشی های هوشمند به پدیده ای نسبتا رایج بین جوانان بدل گشته است.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با تأکید بر نقش تعدیل‌ کنندگی اضطراب &nbsp;است&nbsp; که هدف آن تعیین رابطه بین جنسیت و اعتیاد و مشخص نمودن تاثیر اضطراب بر این رابطه است.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش حاضر از نوع مقطعی و مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری پژوهش&nbsp; حاضر شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران است. تعداد 619 نفر از دانش آموزان 16 تا 18 سال (354 پسر و 265 دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از این جامعه انتخاب شده‌اند. ابزار سنجش در این پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه اعتیاد به گوشی های هوشمند(SPAI-SF) &nbsp;لین و همکاران (2016) و پرسشنامه اضطراب (BAI) &nbsp;بک (1990) بود ،که با استفاده از رگرسیون خطی چند گانه به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: &nbsp;نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس چند متغییره نشان داد که بین جنسیت و اعتیاد به گوشی‌های هوشمند رابطه معناداری وجود ندارد( 623/0=P)، اما اضطراب &nbsp;به طور معناداری می‌توانند با اعتیاد به گوشی‌های هوشمند رابطه داشته و آن را پیش‌بینی نمایند.(008/0P&lt; ) همچنین نتایج نشان داد که جنسیت همراه با اضطراب مقدار اندکی به واریانس تبیین‌شده اعتیاد به گوشی‌های هوشمند می‌افزاید که قابل توجه نیست. بنابراین، می‌توان گفت که احتمالاً نمی‌توان اضطراب را به جنسیت نسبت داد، اما میتوان با توجه به میزان همبستگی متغیر اضطراب نقش مهم‌تری در تبیین اعتیاد به گوشی‌های هوشمند دارند و می‌توان آن را متغیر پیش‌بین برای اعتیاد به گوشی‌های هوشمند معرفی کرد.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: با توجه به یافته های پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که گرایش به اعتیاد گوشی‌های هوشمند با نوع جنسیت ارتباطی نداشته و جنسیت پیش‌بینی‌کننده معناداری برای اعتیاد به گوشی‌های هوشمند نیست، اما تاثیر اضطراب بر جنسیت نشان داد که بین افزایش اضطراب در دختران نسبت به پسران &nbsp;در جهت پیشبینی کننده اعتیاد به گوشی‌‌های هوشمند رابطه‌ای وجود دارد که معنی دار نمیباشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>کلمات کلیدی</strong>: اضطراب . اعتیاد به گوشی‌های هوشمند . جنسیت</p> 2023-10-16T14:51:40+0330 ##submission.copyrightStatement##