1.
باقرس س. اثربخشی بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری مشارکتی دانشجویان اتاق عمل در واحد درسی جراحی سزارین. AVA [اینترنت]. 6اکتبر2023 [ارجاع شده 4دسامبر2023];(1). Available from: http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/266