صدیق امین. “بازی چیدمان در مقابل بازی آزمون: ارزیابی دو نوع بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری دانشجویان علوم پزشکی”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, no. 1 (اکتبر 10, 2023). دسترسی دسامبر 4, 2023. http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/272.