باقرس سارا. “اثربخشی بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری مشارکتی دانشجویان اتاق عمل در واحد درسی جراحی سزارین”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, no. 1 (اکتبر 6, 2023). دسترسی دسامبر 4, 2023. http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/266.