کاظم پور ندا, و روشن مریم. “واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, no. 1 (اکتبر 5, 2023). دسترسی دسامبر 4, 2023. http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/262.