عابد م. “رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب.”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, ش 1, Oct. 2023, doi:10.2015/.273.