کاظم پور ن., و روشن م. “واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, ش 1, Oct. 2023, doi:10.2015/.262.