[1]
عابد م., “رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب.”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.