[1]
صدیق ا., “بازی چیدمان در مقابل بازی آزمون: ارزیابی دو نوع بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری دانشجویان علوم پزشکی”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.