[1]
عزیزی نیا م. و فیاض ر., “الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.