[1]
حسین زاده فرد ر. و فتحی آ. ا., “بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با سلامت روانی - اجتماعی دانشجویان متاهل آزاد اهر”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.