[1]
باقرس س., “اثربخشی بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری مشارکتی دانشجویان اتاق عمل در واحد درسی جراحی سزارین”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.