[1]
کاظم پور ن. و روشن م., “واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.