[1]
زینعلی ش., “الف نقش خودکارآمدی بر اضطراب اجتماعی و درگیری تحصیلی در آموزش مجازی با میانجیگری تاب آوری در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.