عابد م. (2023) “رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب.”, کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, (1). doi: 10.2015/.273.