صدیق ا. (2023) “بازی چیدمان در مقابل بازی آزمون: ارزیابی دو نوع بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری دانشجویان علوم پزشکی”, کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, (1). doi: 10.2015/.272.