عزیزی نیا م. و فیاض ر. (2023) “الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی”, کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, (1). doi: 10.2015/.269.