حسین زاده فرد ر. و فتحی آ. ا. (2023) “بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با سلامت روانی - اجتماعی دانشجویان متاهل آزاد اهر”, کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, (1). doi: 10.2015/.268.