باقرس س. (2023) “اثربخشی بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری مشارکتی دانشجویان اتاق عمل در واحد درسی جراحی سزارین”, کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, (1). doi: 10.2015/.266.