بهمنی پ. (2023) “مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر‌اساس سبک‌های پردازش هویت با میانجی‌گری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانش‌آموزان متوسطه دوم”, کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, (1). doi: 10.2015/.265.