کاظم پور ن. و روشن م. (2023) “واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری”, کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, (1). doi: 10.2015/.262.