عابد مهدی. 2023. “رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب.”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, ش 1 (اکتبر). https://doi.org/10.2015/.273.