عزیزی نیا مریم, و فیاض راضیه. 2023. “الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, ش 1 (اکتبر). https://doi.org/10.2015/.269.