کاظم پور ندا, و روشن مریم. 2023. “واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, ش 1 (اکتبر). https://doi.org/10.2015/.262.