عابد م. رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, n. 1, 16 out. 2023.