صدیق ا. بازی چیدمان در مقابل بازی آزمون: ارزیابی دو نوع بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری دانشجویان علوم پزشکی. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, n. 1, 10 out. 2023.