باقرس س. اثربخشی بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری مشارکتی دانشجویان اتاق عمل در واحد درسی جراحی سزارین. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, n. 1, 6 out. 2023.