بهمنی پ. مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر‌اساس سبک‌های پردازش هویت با میانجی‌گری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانش‌آموزان متوسطه دوم. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, n. 1, 5 out. 2023.