زینعلی ش. الف نقش خودکارآمدی بر اضطراب اجتماعی و درگیری تحصیلی در آموزش مجازی با میانجیگری تاب آوری در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, n. 1, 6 out. 2023.