عابد م. (2023). رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, (1). https://doi.org/10.2015/.273