صدیق ا. (2023). بازی چیدمان در مقابل بازی آزمون: ارزیابی دو نوع بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری دانشجویان علوم پزشکی. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, (1). https://doi.org/10.2015/.272