عزیزی نیا م., & فیاض ر. (2023). الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, (1). https://doi.org/10.2015/.269