کاظم پور ن., & روشن م. (2023). واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, (1). https://doi.org/10.2015/.262