(1)
عابد م. رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب. AVA 2023.