[1]
عابد م. 2023. رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها. 1 (اکتبر 2023). DOI:https://doi.org/10.2015/.273.