[1]
عزیزی نیا م. و فیاض ر. 2023. الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها. 1 (اکتبر 2023). DOI:https://doi.org/10.2015/.269.