[1]
کاظم پور ن. و روشن م. 2023. واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها. 1 (اکتبر 2023). DOI:https://doi.org/10.2015/.262.