رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب.

رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران.

  • مهدی عابد 1
  • 1 عضو هیت علمی مرکز آینده پژمهی
کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, دوره 0 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-16

چکیده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

زمینه و هدف: در ‌دنیاي‌ معاصر‌، سرعت‌ فراگیر‌شدن‌ فناوريهاي ‌نوين ‌ارتباطی‌ آنچنان چشمگیر‌ است‌ که‌    محیط‌ روانی‌ و ‌اجتماعی‌ ما ‌را ‌به طور همه جانبه احاطه ‌کرده اند‌.گوشی هوشمند ‌،يکی‌از‌ محبوبترين ‌انواع ‌فناوريهاي‌ نوين ‌نزد نوجوانان محسوب‌ میشود ‌که ‌وجه ‌مشخصه آن‌ اين ‌است‌ که‌ امکاناتی ‌فراتر ‌از ‌يک ‌تلفن ‌همراه ‌ساده ‌را ‌در ‌اختیار ‌کاربران ‌قرار ‌میدهد. که با توجه به میزان بالای اضطراب در دنیای امروز سبب گشته تا استفاده از این فن آوری به یک اعتیاد رفتاری بدل شود و از انجایی که  اعتیاد به گوشی های هوشمند به پدیده ای نسبتا رایج بین جوانان بدل گشته است.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با تأکید بر نقش تعدیل‌ کنندگی اضطراب  است  که هدف آن تعیین رابطه بین جنسیت و اعتیاد و مشخص نمودن تاثیر اضطراب بر این رابطه است.

روش: پژوهش حاضر از نوع مقطعی و مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری پژوهش  حاضر شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران است. تعداد 619 نفر از دانش آموزان 16 تا 18 سال (354 پسر و 265 دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از این جامعه انتخاب شده‌اند. ابزار سنجش در این پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه اعتیاد به گوشی های هوشمند(SPAI-SF)  لین و همکاران (2016) و پرسشنامه اضطراب (BAI)  بک (1990) بود ،که با استفاده از رگرسیون خطی چند گانه به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یافته‌ها:  نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس چند متغییره نشان داد که بین جنسیت و اعتیاد به گوشی‌های هوشمند رابطه معناداری وجود ندارد( 623/0=P)، اما اضطراب  به طور معناداری می‌توانند با اعتیاد به گوشی‌های هوشمند رابطه داشته و آن را پیش‌بینی نمایند.(008/0P< ) همچنین نتایج نشان داد که جنسیت همراه با اضطراب مقدار اندکی به واریانس تبیین‌شده اعتیاد به گوشی‌های هوشمند می‌افزاید که قابل توجه نیست. بنابراین، می‌توان گفت که احتمالاً نمی‌توان اضطراب را به جنسیت نسبت داد، اما میتوان با توجه به میزان همبستگی متغیر اضطراب نقش مهم‌تری در تبیین اعتیاد به گوشی‌های هوشمند دارند و می‌توان آن را متغیر پیش‌بین برای اعتیاد به گوشی‌های هوشمند معرفی کرد.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که گرایش به اعتیاد گوشی‌های هوشمند با نوع جنسیت ارتباطی نداشته و جنسیت پیش‌بینی‌کننده معناداری برای اعتیاد به گوشی‌های هوشمند نیست، اما تاثیر اضطراب بر جنسیت نشان داد که بین افزایش اضطراب در دختران نسبت به پسران  در جهت پیشبینی کننده اعتیاد به گوشی‌‌های هوشمند رابطه‌ای وجود دارد که معنی دار نمیباشد.

 

کلمات کلیدی: اضطراب . اعتیاد به گوشی‌های هوشمند . جنسیت

کلمات کلیدی: اضطراب . اعتیاد به گوشی‌های هوشمند . جنسیت،

ارجاع به مقاله
[1]
عابد م., “رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب.”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 74