بررسی آسیب‌های روانی و شخصیتی افراد با اعتیاد به اینترنت و شبکه‌های مجازی

  • محمد اسکندری 1
  • سارا امیدی 2
  • 1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران
کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, دوره 0 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-08

چکیده

زمینه و هدف: با گسترش روزافزون تکنولوژی و دسترسی به اینترنت، شاهد تغییرات مهمی در سبک ‌زندگی و مولفه‌های روان‌شناختی افراد هستیم. لذا هنگامی‌که مولفه‌های بهداشت و سلامت روانی در جامعه دستخوش تغییر می‌شوند، متخصصین نیز باید رویکردهای آسیب‌شناسی خود را متناسب به تغییرات اجتماع، تغییر دهند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب‌های روانی و شخصیتی افراد با اعتیاد به اینترنت و شبکه‌های مجازی شهر تهران بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع زمینه‌یابی بود. جامعه پژوهش حاضر را کلیه افراد با اعتیاد به اینترنت و شبکه‌های مجازی شهر تهران تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها ۴۰۰ نفر (با فراخوان اینترنتی) با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر نسخه سوم پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI3) بود. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان ‌داد، نمونه‌های پژوهش در چهار مقیاس دلمردگی، هیجانات مثبت پایین، افکار و عقاید عجیب و غریب، هیجانات منفی مختل‌کننده از لحاظ آسیب‌های روانی دارای برافراشتگی شدید بودند. و از لحاظ آسیب‌های شخصیتی در دو مقیاس روان‌نژندی و فقدان رفتارهای تحت کنترل دارای برافراشتگی شدید بودند. نتیجه‌گیری: از آن‌جایی‌که یافته‌های پژوهش نشانگر وجود برافراشتگی شدید در ۶ مقیاس آسیب‌های شخصیتی و روانی افراد بود، می‌توان نتیجه گرفت اعتیاد به اینترنت چه به‌صورت پیش از آسیب و چه به‌صورت پس از آسیب می‌تواند موجب بروز آسیب‌های روانی و شخصیتی در افراد شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود بررسی آسیب‌های روانی و شخصیتی در افراد مراجعه‌کننده با اعتیاد به اینترنت جز اولویت‌های بالینگران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: آسیب‌های روانی، آسیب‌های شخصیتی، اعتیاد به اینترنت، نسخه سوم پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا.

ارجاع به مقاله
[1]
اسکندری م. و امیدی س., “بررسی آسیب‌های روانی و شخصیتی افراد با اعتیاد به اینترنت و شبکه‌های مجازی”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 60