الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی

  • مریم عزیزی نیا 1
  • راضیه فیاض 2
  • 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • 2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, دوره 0 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-09

چکیده

زمینه و هدف: عصر حاضر، فضای به‌هم پیوسته‌ای است که رسانه‏ها افراد را در نقاط مختلف دنیا در یک نظام اطلاعاتی واحد مشارکت  داده اند. رسانه ها و فناوریهای نوین ارتباطی، با زندگی عجین شده اند. رد پای تأثیر عمده‌ بر ابعاد مختلف زندگی و ارتباطات انسانی در ظهور ارتباطات مدرن بین­المللی و هجوم اطلاعات و پیام‏های مختلف، توزیع و مصرف اطلاعات قابل مشاهده است؛ در این فضا ممکن است افرادی نگرانی از حریم خصوصی اطلاعات داشته باشند. در تحقیق حاضر، ارزش درک شده از سواد رسانه ای در حفظ افشای اطلاعات براساس درک خطرات حریم خصوصی و مزایای دریافت‌شده و موافقت افراد برای افشای یک درجه حریم خصوصی در عوض مزایای بالقوه و انتظار بالاتر از منافع مربوط به افشای اطلاعات بحث شد. سواد رسانه ای به کاربر در شناسایی و آگاهی بخشی رفتارهای فرصت طلبانه، تهدید دسترسی غیر مجاز و یا به اشتراک گذاری اطلاعات در فضای مجازی حریم خصوصی کمک می کند.

سواد رسانه‌ای راهکارهای استفاده بهینه از رسانه‌های نوین را آموزش می دهد تا زمینه را برای کاهش تأثیرات منفی رسانه‌های نوین فراهم ‌سازند. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی بود.

روش: پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه مروری در پایگاه­های اطلاعاتی معتبر مانندPubmed ،SID ،Magiran  و Google Scholar ، کلیدواژه هایی مانند "سواد رسانه­ای" ، "فضای مجازی" و "حریم خصوصی" صورت گرفته است. از 300 مقالة گردآوری شده براساس کلمات کلیدی،100 مورد آن برای تحلیل نهایی مناسب بود. پس از حذف مقالات مشابه در ابتدا عنوان و چکیده مقالات و سپس مقاله کامل مطالعه و درصورت مرتبط با موضوع، وارد مطالعه شدند.

یافته‌ها، نتایج نشان داد ارتقای سواد رسانه­ای کاربران فضای مجازی موجب تمایل به تفکر و تامل بیشتر در ارائه اطلاعات شخصی و دریافت اطلاعاتی که مخاطب را احاطه نموده، شده و بر افزایش سطح مهارت استفاده و کم شدن آسیب­های بمباران اطلاعاتی شبکه های مجازی موثر است.

نتیجه گیری، فضای مجازی حفظ حریم خصوصی کاربر را به چالش می‌کشد. حریم خصوصی اطلاعات یکی از مهم‌ترین مسایل و چالش های افراد برای قرارگرفتن در فضای مجازی است. در صورتی که مراقب نباشند، ممکن است قربانی از دست دادن یا انتشار اطلاعات شوند.

سواد رسانه ای توانایی فرد را در کنترل شخصی اطلاعات تقویت می کند. با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد گردید با فرهنگ سازی تقویت سواد رسانه ای و مهارت‏های استفاده از فضای مجازی، انگیزه ارتقای سواد رسانه ای کاربران در شناسایی ارزش درک شده افشای اطلاعات شخصی و پیامدهای مختلف آن، جهت گیری رفتار انتخابگر و ارزیابی کلی سودمندی افشای اطلاعات  را افزایش داد

کلمات کلیدی: سواد رسانه ای، فضای مجازی، حریم خصوصی

ارجاع به مقاله
[1]
عزیزی نیا م. و فیاض ر., “الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 150