بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با سلامت روانی - اجتماعی دانشجویان متاهل آزاد اهر

  • رعنا حسین زاده فرد 1
  • آیت اله فتحی 2
  • 1 دانشجو
کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, دوره 0 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-07

چکیده

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با سلامت روانی - اجتماعی دانشجویان متاهل آزاد شهر اهر بود. روش تحقیق حاضر از نظر هدف،كاربردي و از نظر روش پژوهش،توصيفي از نوع همبستگي  است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان متاهل دانشگاه آزاد اهر بود که براساس آمار اخذ شده از دانشگاه آزاد اهر 2500 نفر بودند  و با در نظر گرفتن معیارهای ورود استفاده از فضای مجازی و سپری کردن حداقل یک سال از زندگی زناشویی، 280 نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری در دسترس  انتخاب  شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سلامت روانی اجتماعی کییز، پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل بود. یافته های حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که بین مؤلفه های عملکرد فردی، مدیریت زمان، خودکنترلی و روابط اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان متاهل آزاد اهر رابطه منفی وجود دارد (p<0/05).

کلید واژه: اعتیاد به فضای مجازی، سلامت روانی – اجتماعی، طلاق عاطفی

کلمات کلیدی: اعتیاد به فضای مجازی، سلامت روانی – اجتماعی

ارجاع به مقاله
[1]
حسین زاده فرد ر. و فتحی آ. ا., “بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با سلامت روانی - اجتماعی دانشجویان متاهل آزاد اهر”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 83