مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر‌اساس سبک‌های پردازش هویت با میانجی‌گری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانش‌آموزان متوسطه دوم

  • پارسا بهمنی 1
  • 1 متخصص روان شناسی
کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, دوره 0 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-05

چکیده

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر‌اساس سبک‌های پردازش هویت با میانجیگری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانش آموزان متوسطه دوم بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش‌آموزان دختر و پسران متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 1399-1400 بوده است. آزمودنی‌ها شامل 221 دانش‌آموز و ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش (MBI)، پرسشنامه سبک‌های پردازش هویت (ISI 6G) و پرسشنامه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بوده است. برای تحلیل آماری از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان دادند که این مدل به شکل معناداری می‌تواند فرسودگی تحصیلی در نوجوانان متوسطه دوم را بر اساس سبک‌ پردازش هویت پیش‌بینی کند. بر این اساس، سبک‌های پردازش هویت اطلاعاتی و هنجاری می‌توانند در جلوگیری از فرسودگی تحصیلی موثر باشد. با این حال بین سبک اجتنابی و فرسودگی تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نشد که می‌تواند به این معنا باشد که افراد دارای این سبک اصلا خود را درگیر فرایند تحصیل نمی‌کنند. همچنین هر 3 سبک‌های پردازش هویت اطلاعاتی، هنجاری و اجتنابی به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی می توانند فرسودگی تحصیلی را در این دانش‌آموزان پیش‌بینی می‌کنند. به همین دلیل و با توجه به اهمیت تحصیلات، نتایج این تحقیق می‌تواند در اختیار سیاست‌گذاران آموزشی کشور، آموزش و پرورش، مدارس و خانواده‌ها قرار بگیرد.

 

واژه های کلیدی: فرسودگی تحصیلی، سبک‌های پردازش هویت، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی

 

کلمات کلیدی: فرسودگی تحصیلی، سبک‌های پردازش هویت، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی

ارجاع به مقاله
[1]
بهمنی پ., “مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر‌اساس سبک‌های پردازش هویت با میانجی‌گری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانش‌آموزان متوسطه دوم”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 46