واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری

  • ندا کاظم پور 1
  • مریم روشن 2
  • 1 دانشگاه پیام نور همدان
  • 2 دانشگاه پیام نور تهران
کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, دوره 0 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-05

چکیده

زمینه : دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم با شتابی روزافزون در حال تغییر است. آن چه ما آموزش می دهیم و همچنین نحوه آموزش به سرعت در حال متحول شدن می باشد. همه گیری کووید-19 یک تحول دیجیتالی گسترده و چشمگیر را در جامعه آغاز کرد و ما را مجبور کرد که در شیوه زندگی روزمره مان از جمله فرزندانمان و تحصیلاتشان، یک جهش دیجیتالی خارق العاده داشته باشیم. آموزش آن ها از یک کلاس سنتی به یک کلاس از راه دور و دیجیتالی تبدیل شد. تأثیر کووید-19تقریباً در تمام زمینه ها مورد توجه قرار گرفت اما تأثیر آن به ویژه بر آموزش و یادگیری قوی بود. توجه به حوزه آموزش در حمایت و درک دیجیتالی سازی بسیار مهم می باشد. بنابراین برای تحول دیجیتال ما باید تحول دیجیتال آموزش را به عنوان یکی از دغدغه های اصلی در نظر بگیریم و بنگریم چگونه می توانیم کودکان را برای مدیریت و تسلط بر آینده دیجیتال در طول آموزش توانمند کنیم. همچنین معلمان را چگونه بهبود ببخشیم تا به عنوان رهبران تحول دیجیتال آموزش عمل کنند. هدف: این پژوهش با هدف واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری و پاسخ دادن به سوالات  پژوهش با روش مرور ادبیات نظام مند انجام شده است. روش تحقیق: بر اساس گام های روش منگیست و همکارانش تعداد 30 مقاله از پایگاه داده های ScienceDirect ، Springer ، Emerald وTaylor که با هدف پژوهش مرتبط بودند انتخاب و بعد از اضافه کردن به نرم افزار MAXQDA، محتوای مقالات بررسی و کدگذاری انجام شد و یافته ها: نتایج تحلیل در4 مقوله اصلی: (الف) پیامد تحول دیجیتال بر یادگیری (ب) چالش های پیاده سازی تحول دیجیتال بر یادگیری (ج) پیشرانه های تحول دیجیتال بر یادگیری  (د) کاربرد فناوری های تحول دیجیتال بر یادگیری به دست آمد. نتیجه گیری: ما در این پژوهش گامی فراتر از تأثیرمثبت تحولات دیجیتال بر یادگیری برداشتیم و هر دو جنبه روشن و تاریک این تحولات را بررسی کردیم، که این تفکیک نه تنها مزایای این تحولات را در بهبود یادگیری نشان می دهد، بلکه جنبه های منفی را نیز برجسته می کند. در مقوله چالش ها، این پژوهش  لیستی از موانع پیش روی پیاده سازی تحول دیجیتال را پیشنهاد می کند و تا زمانی که این موانع وجود دارند، سیر تحول به کندی صورت و منجر به توقف آن در آموزش می شود. این مطالعه کسب دانش دیجیتال را در کنار آمادگی و پتانسیل، از مهم ترین پیشرانه های تحول دیجیتال می داند و نشان داد که چگونه شناخت پیشرانه ها مسیر را آسان و هموار می کند. هوش مصنوعی،پلتفرم ها، ربات ، گیمیفیکیشن، از مهم ترین فناوری های تحول آفرین هستند. زیرا یادگیری را بهبود بخشیده و تجربیات دلپذیری را برای فراگیران به ارمغان می آورد.

کلمات کلیدی: کلمات کلیدی: تحول دیجیتال، آموزش عالی، کووید-19، روش مرور ادبیات نظام مند

ارجاع به مقاله
[1]
کاظم پور ن. و روشن م., “واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 96