برگزاری سومین جلسه کمیته راهبری کنگره ملی آسیب شناسی اعتیاد به فضای مجازی و گوشی های هوشمند

2023-06-10

سومین جلسه کمیته راهبری کنگره ملی آسیب شناسی اعتیاد به شبکه های مجازی و گوشی های هوشمند در محل مرکز آینده پژوهی برگزار شد، در این جلسه اعضاء برنامه های پیشنهادی جهت ارتقای کیفیت کنگره اعلام نمودند.

c7ab18d3-982a-4a40-b0d8-44594a3503791.jp